پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید

17 دوره مختلف ...

عربی دهم

دوره کامل عربی دهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 17 ساعت

فیزیک دهم

دوره کامل فیزیک دهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 12 ساعت

زیست شناسی دهم

دوره کامل زیست شناسی دهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 13 ساعت

زبان انگلیسی دهم

دوره کامل زبان انگلیسی دهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 5 ساعت

شیمی دهم

دوره کامل شیمی دهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 20 ساعت

عربی یازدهم

دوره کامل عربی یازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 13 ساعت

فیزیک یازدهم

دوره کامل فیزیک یازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 15 ساعت

زیست شناسی یازدهم

دوره کامل زیست شناسی یازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 25 ساعت

زبان انگلیسی یازدهم

دوره کامل زبان انگلیسی یازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 5 ساعت

شیمی یازدهم

دوره کامل شیمی یازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 10 ساعت

عربی دوازدهم

دوره کامل عربی دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 10 ساعت

فیزیک دوازدهم

دوره کامل فیزیک دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 21 ساعت

زیست شناسی دوازدهم

دوره کامل زیست شناسی دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 17 ساعت

زبان انگلیسی دوازدهم

دوره کامل زبان انگلیسی دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 3 ساعت

شیمی دوازدهم

دوره کامل شیمی دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 15 ساعت

ادبیات

دوره جامع ادبیات + ارسال جزوه
مدت آموزش: 14 ساعت

ریاضیات

دوره جامع ریاضیات + ارسال جزوه
مدت آموزش: 42 ساعت